Služby naší kanceláře

Nabízíme své služby ve všech oblastech vymezených českým právním řádem. Ve specializovaných záležitostech spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi, soudními znalci a dalšími odborníky, aby poskytované služby co nejlépe pokryly zájmy klienta. Krom konkrétních úkonů jsou samozřejmostí konzultace i zastupování ve všech níže nastíněných oblastech.

Jaká je výše odměny

Trestní právo

 • zastupování v trestním řízení, ať už jde o obviněného či poškozeného
 • bohaté zkušenosti s trestnými činy v dopravě (řízení pod vlivem návykových látek, maření výkonu úředního rozhodnutí, ublížení na zdraví ad.) i s obhajobou u trestných činů souvisejících se zbraněmi (nedovolené ozbrojování, použití zbraně při nutné obraně)
 • řešení problematiky „stalkerů“
 • bohaté zkušenosti s trestnými činy souvisejícími s ICT (neoprávněný přístup k počítačovému systému a nosiči informací, porušení autorského práva)
 • zastupování i v (před) přípravném řízení,  řízení před soudem, odklony v trestním řízení
 • podmíněné odsouzení a související řízení, podmíněné propuštění z VTOS
 • kvalifikovaný sepis a podání trestního oznámení
 • dlouhodobá spolupráce se soudními znalci v mnoha oborech

 

Správní/přestupkové právo

 • zastupování ve správním řízení před úřady státní správy a samosprávy
 • zastupování v přestupkovém řízení, především u přestupků v oblasti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích
 • zastupování ve správním soudnictví, včetně zastoupení před Nejvyšším správním soudem ČR
 • sepis předžalobního návrhu příp. žaloby ve věci vymáhání škody způsobené nezákonným rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, za kterou odpovídá Česká republika podle zákona č. 82/1998 Sb.

Občanské právo

 • závazkové právo (sepis a posuzování veškerých smluv, zejm. smlouvy kupní, o dílo, zástavní aj.)
 • bytové právo (smlouvy o nájmu, podnájmu, výpovědi z nájmu bytu, žaloby)
 • převod nemovitostí (sepis smluv včetně zastupování v řízení před katastrálním úřadem, advokátní úschovy)
 • zastupování při dědickém řízení
 • zastupování v řízení o náhradě škody
 • spory z cestovních smluv (nároky vůči cestovním kancelářím)
 • vymáhání pohledávek, konzultace stran možnosti zajištění pohledávek
 • ochrana osobnosti
 • ochrana spotřebitele – „reklamace“, uplatnění práva z vadné plnění

Pracovní právo

 • řešení sporů mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
 • zastupování ve sporech z dohod o hmotné odpovědnosti, kvalifikačních a konkurenčních doložek, neplatnosti výpovědi, okamžitého zrušení pracovního poměru ad.
 • řešení otázek diskriminace,  bossingu, mobingu
 • řešení problematiky škody způsobené zaměstnancem / zaměstnavatelem

Rodinné právo

 • zastupování při rozvodových řízení, vč. tzv. nesporného rozvodu
 • úprava styku rodičů s dítětem (spolupráce s renomovanými psychoterapeuty)
 • úprava výchovy a výživy dětí
 • dohody, případně žaloby o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení před soudem
 • veškeré právní konzultace z tohoto oboru

Mimosoudní řešení sporu mezi advokátem a klientem spotřebitelem

S účinností od února 2016 přináší novela zákona o ochraně spotřebitele další možnost řešení sporu advokáta s klientem spotřebitelem, pokud se sami nedohodnou na oboustranně přijatelném kompromisu. Rolí zprostředkovatele je pro tento případ pověřena Česká advokátní komora. Lze předpokládat, že této možnosti budou využívat zejména spotřebitelé, kteří nejsou spokojeni se způsobem vyřízení „reklamace“ nebo s jejím zamítnutím ze strany poskytovatele právních služeb – advokáta. Cílem nové právní úpravy je umožnit spotřebitelům vyřešení sporu mimosoudní cestou a méně nákladně. K tomu, aby toto řízení mohlo být zahájeno, je však třeba splnit určité náležitosti, a aby bylo úspěšné, musí mít obě strany vůli svůj spor vyřešit.

Česká advokátní komora bude zprostředkovatelem jednání mezi spotřebitelem a advokátem v případech, kdy se na Českou advokátní komoru obrátí spotřebitelé s žádostí o mimosoudní řešení sporu s advokátem – poskytovatelem služby. Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů není zpoplatněno a náklady s ním spojené si strany nesou samy. Návrh na zahájení mimosoudního řízení může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u advokáta poprvé. Bližší informace o zahájení mimosoudního řízení a jeho průběhu najdete na webu České advokátní komory.

Odměna

Výše odměny za poskytování právních služeb vychází z vyhlášky MS č.177/1996 Sb., v platném znění, o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif) a lze ji stanovit několika způsoby:

 1. tzv. mimosmluvní odměna – zde výše odměny vychází z ust. § 6 a násl. advokátního tarifu (např. dle hodnoty věci)
 2. smluvní odměna – výše této odměny je vždy s klientem sjednána s ohledem na konkrétní kauzu.
  • úkonová odměna – sjednaná výše odměny za jeden úkon právní pomoci
  • hodinová sazba – za jednorázovou právní pomoc a první konzultaci upřednostňujeme hodinovou sazbu, která činí částku od 1000 Kč do 2.000 Kč za každou započatou hodinu (v závislosti na složitosti dané problematiky).
  • Zdá se  Vám to hodně ?    Instalatér 300 Kč/hodina ,  Autoservis 500 Kč/hodina ,  Nehtové studio 500 Kč/hodina ,  Účes 1500 Kč/2 hodiny

Dále je v případě dlouhodobé spolupráce možno sjednat měsíční paušální odměnu. (výhodné pro podnikatele s častějšími právními problémy).

Odměna za zastoupení před soudy ČR se řídí vyhláškou MS č.177/1996 Sb. v platném znění.

Naše advokátní kancelář je plátce DPH.