Profil naší kanceláře

Advokátní kancelář JUDr. Františka Korandy poskytuje své služby stabilně již od roku 1996. Od jejího založení prošla advokátní kanceláří řada koncipientů, dnes samostatných advokátů i soudců. Svým zaměření je orientována především na generální praxi, zejména však na zastupování ve věcech trestních a občanskoprávních.

Jak to děláme?

Jak to děláme?

1  /  Předcházení problému

Velký důraz klademe na předžalobní jednání s protistranou, přípravu smluv i realizaci jednotlivých úkonů, a to i těch, které se přímo nedotýkají zastupování v rámci soudního řízení tak, aby pokud je to možné a pro klienta výhodné, nemuselo k často vleklému a nákladnému sporu vůbec dojít. Jsme toho názoru, že pokud dojde věc až k soudu, je to často pro klienta vzhledem k délce a nákladnosti řízení v ČR méně výhodné.  Pokud však k soudními řízení dojde, je třeba být připraven tak, aby existovalo minimum „slepých míst“, která mohou být příčinou neúspěchu ve věci.

2  /  Pečlivá příprava věci

Velmi svědomitě jsou realizovány prvotní stádia správního, přestupkové či trestního řízení, aby se v maximální míře využily zákonem dovolené opravné prostředky proti rozhodnutím orgánů státní správy a samosprávy i možnost jednání. To vše ve snaze dosáhnout vyvinění klienta, aniž by byl postižen již samotným projednáváním či medializací kauzy, případně aby došlo k minimalizaci nákladů řízení.

3  /  Spolupráce s odborníky

V případě specializovaných kauz vyžadujících zvláštní odbornost využíváme služeb soudních znalců, daňových poradců, tlumočníků i dalších odborníků, kteří značnou měrou přispívají ke správnému uchopení skutkového stavu a jeho prezentaci v rámci soudního či správního řízení. Při poskytování právních služeb v rámci složitějších kauz také spolupracujeme s dalšími advokátními kancelářemi, abychom pro své klienty zabezpečili nejlepší možné služby a právní zastoupení i v oblastech, kde nepůsobíme tak často.

4  /  Individuální přístup

Snahou naší advokátní kanceláře je individuální přístup ke klientovi s přihlédnutím k jeho časovým a finančním možnostem. Klademe velký důraz na průběžné informování o výsledcích v dané právní záležitosti a minimalizace nákladů, efektivitu realizovaných úkonů vzhledem k zájmům klienta.